Élethosszig és határtalanul: Mobil eszközökkel elérhető szolgáltatásfejlesztés és szövegértés-fejlesztő képzések a DEENK-ben

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0051

Kedvezményezett: Debreceni Egyetem
Projektvezető: Dr. Virágos Márta főigazgató (DEENK)
Projekt összköltsége (Debreceni Egyetem): 49 400 000 Ft
Támogatás összege (Debreceni Egyetem): 49 400 000 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
Projekt kezdete: 2012. október 1.
Projekt vége: 2014. március 31.
Támogatási szerződés: 2012. október 3.
 

Partnereink:
Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (http://www.barczi-debr.sulinet.hu/)
Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(http://www.bolyai-debrecen.sulinet.hu/)
Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola
CSAT Egyesület (http://www.csat.hu/)
 
 
Rövid összefoglalás a projektről:
A projekt keretében a mobileszközökkel is elérhető digitális tartalom-szolgáltatást fejlesztjük az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében.A felhalmozott tudásvagyon nagyobb használatát az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógus bővítéssel érjük el. A szövegértés fejlesztését szolgáló képzések eredményeként nő az egész életen át tartó tanulási folyamatban részt vevők száma, a munkaerő-piaci foglalkoztathatóság.
 

A fejlesztés részletes szakmai tartalma:
A DEENK célkitűzése, hogy a felhalmozott tudást a legkorszerűbb eszközökkel és a felhasználók igényeihez alkalmazkodva közvetítse az egyetemi polgárok, a régió használói és az ODR központjaként az ország minden lakosa számára. Innovatív, értéknövelt szolgáltatásaival megvalósítja az egyenlő esélyű hozzáférést, elősegítve ezzel az egyetemen diplomát szerző hallgatóknak a versenyképes tudás szerzését.
1. A Debrecenben és a gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, környező települések iskoláiban tanuló diákoknak szervezett szövegértés-fejlesztő képzésekben részt vevő gyermek- ésifjúkorúakat az értő tanulásra, az információk kritikus értékelésére készítjük fel, hozzásegítve őket ezek által tanulási és egyéb információs igényük kielégítéséhez, a felsőoktatásba való bekerüléshez, a sikeres egyetemi tanulmányokhoz.
A minőségi oktatás és tanulás hatásfokának emelése érdekében három közoktatási intézménnyel együttműködve három csoportnak tartunk szövegértés-fejlesztő foglalkozásokat megfelelő szakképzettséggel rendelkező fejlesztő pedagógus, logopédus és gyógypedagógus bevonásával az olvasási kompetencia fejlesztéséért. A képzés megkezdése előtt a szükségleteket célcsoport-elemzéssel felmérve alakítjuk ki a tananyag végleges tartalmát, a képzés hatékonyságát kimeneti teszttel mérjük.
2. Ahátrányos helyzetű munkanélküli felnőtteket tömörítő CSAT Egyesület tagjai számára tartandó szövegértés-fejlesztő klubfoglalkozások elősegítik a csoport felzárkóztatását, hogy ne szoruljanak ki, vagy visszataláljanak a munkaerőpiacra.
3. Akulturális tartalmak és a dokumentumok tartós megőrzéséhez, valamint a mobileszközökkel elérhető szolgáltatások kialakításához az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári katalógus bővítéssel járulunk hozzá, 35 ezer új rekorddalfejlesztve azt.
4. Akorábbi pályázat eredményeire építve tovább fejlesztjük a távoli elérésű 24 órán keresztül elérhető on-line könyvtári szolgáltatásainkat: elektronikus kölcsönzés a digitális jogok kezelési rendszerével, a File Open eszközre épített védelmi megoldás a digitális tartalmak szabályozott használatának biztosítására, elektronikus beiratkozás, elektronikus olvasójegy-hosszabbítás, internetes fizetés megoldása, automatikus kiegészítés a keresőkérdés beírása közben. A pályázat keretében egy olyan rendszert készíttetünk el, ami megoldja a dokumentumok elektronikus elérését mobil eszközökről is, illetve megoldja a könyvtárban papíron elérhető dokumentumok elektronikus szolgáltatását. A megoldás rendszerbe foglalja a digitális dokumentumok előállítását és szolgáltatását. Az előállítás összekapcsolja, automatizálja és ezáltal felgyorsítja a digitalizálás munkafolyamatait. A digitalizálási kérések folyamatosan nyomon követhetőek a rendszerben. A szolgáltatás teljesen automatizáltan működik, az olvasó nyomon követheti a saját megrendeléseit, és a kész digitális dokumentumot letöltheti mobil eszközökre is. A szolgáltatáshoz tartozik a mobil eszközök igényeit kiszolgáló portál elkészítése. A szolgáltatás bevezetésétől azt reméljük, hogy a felhasználók egyre növekvő arányban használnak elektronikus dokumentumokat, és ezzel visszaszorulhat a szerzői jogsértés a tananyagok megszerzése során.
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára országos hatókörű könyvtári szolgáltatások ellátása céljából valamint a minőségioktatás, a formális oktatáson kívüli képzés fejlesztése és az olvasási és digitális kompetenciák magasabb szintre való emelése érdekében valósítja meg a pályázatban felsorolt tevékenységeit.
 

A projekt célja, várt eredményei:
Közvetlen cél (1)
A szövegértés- és digitális kompetenciák fejlesztését szolgáló képzések (15X45 perc/8 fő/képzés) és klubfoglalkozás (10X45 perc/15 fő/képzés) tartása 4 csoport számára.
Közvetett cél (1) A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkóztatásának támogatása, munkaerő-piaci esélyeinek növelése, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésük javítása.
Eredmény (1) A formális és informális tudás megszerzésének lehetősége szélesedik, nő az egész életen át tartó tanulási folyamatban részt vevők száma, az oktatás minősége és hatásfoka emelkedik.
 
Közvetlen cél (2)                                                                                                                                                               
A mobileszközökkel elérhető szolgáltatások és a digitális jogok kezelési rendszerének kialakításához szükséges fejlesztések a digitális tartalmak szolgáltatásához és a digitális másolatküldés megvalósításához szükséges eszközök egységes, integrált csomagjával (e-Corvina).
Közvetett cél (2) Elősegíteni, hogy lakóhelytől függetlenül minden felhasználó azonos eséllyel jusson a könyvtárban lévő és on-line szolgáltatásokkal elérhető információkhoz és javítani a rendszerben található dokumentumok jobb kihasználtságát.
Eredmény (2) Emelkedik a felhasználók digitális írástudása, megnő a kulturális tartalmak használhatósága, a munkaerő-piacon való elhelyezkedés esélye, az alkalmazhatóság és a megszerzett diploma értéke.
 
Közvetlen cél (3)
Az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógus fejlesztése retrospektív konverzióval (35 ezer új rekord készítése)
Közvetett cél (3) A helyi és térségi igényeket kielégítő szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítása, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerbe kerülő dokumentumvagyon teljessé tétele.
Eredmény (3) A felhalmozott tudásvagyon nagyobb használatának elérése az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával.
 

A projekt célcsoportja:
A mobileszközökkel elérhető szolgáltatások és a digitális jogok kezelési rendszerének kialakításához szükséges fejlesztések célcsoportja az egyetem valamennyi hallgatója (31 ezer fő), hogy megfelelő kompetenciákkal rendelkezzenek a munkaerőpiacra lépéskor. A szövegértés- és digitális kompetenciák fejlesztését szolgáló képzések és klubfoglalkozások közvetlen célcsoportjaia hallgatókon kívül a közoktatásban részt vevő gyermek- ésifjúkorúak is, akiket az értő tanulásra, az információk kritikus értékelésére készítünk fel, hozzásegítve őket ezek által a munkaerőpiacra vagy a felsőoktatásba való bekerüléshez, a sikeres egyetemi tanulmányokhoz. Célunk, hogy a programban részt vevő, érettségivel nem rendelkező felnőttek csoportja, a munkanélküliek, a fogyatékkal élők, és a roma fiatalok szövegértését, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges olvasási-szövegértési képességeit fejlesszük, segítsük hozzáférésüket a nem formális és informális tanulás és képzés lehetőségeihez, a mindennapi élet megértéséhez.Az önálló ismeretszerzés, tanulás technikáját megismertetve, beleértve a digitális írástudás elsajátítását, esélyt teremtünk a kulturális és könyvtári szolgáltatások igénybe vételére, így csökkentve a hozzáférés területi különbségeit és támogatva a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális hátrányokkal küzdő csoportok felzárkóztatását, foglalkoztathatóságát, hogy ne szoruljanak ki, vagy visszataláljanak a munkaerőpiacra. A projekt tervezése a célcsoportok bevonásával történt.
 
 
Fenntarthatóság:
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, a minőségi oktatás, az egész életen át tartó tanulás, a formális oktatáson kívüli képzés fejlesztése és az olvasási és digitális kompetenciák magasabb szintre való emelése érdekében valósítja meg a pályázatban felsorolt tevékenységeit. A projekt tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az új szolgáltatásokhoz, tevékenységekhez beszerzett eszközök ne növeljék az informatikai rendszer bonyolultságát, illeszkedjenek a Könyvtár és az Egyetem meglévő informatikai rendszeréhez, s hozzájáruljanak egy szabványos, biztonságos informatikai architektúra létrehozásához. A Könyvtár szervezetében a hét szervezeti egység informatikai ellátását egyetlen központilag irányított osztály látja el, ezért a fejlesztéseknél fontos szempontként szerepel az erőforrások centralizálása.
A projekt keretében létrehozott fejlesztés hosszú távú finanszírozási igénye nem jár jelentős többlet költségekkel, mert a nagy volumenű finanszírozást igénylő tevékenységek, mint a digitális másolatküldő rendszer kialakítása, egyszeri műveletek.
A fejlesztésre az emberi erőforrás rendelkezésre áll a könyvtárban. A könyvtár informatika osztályán 8 fő megfelelően képzett informatikus dolgozik, a magasan kvalifikált könyvtáros-informatikus kollégák száma 30. Több pedagógiai és pszichológiai végzettségű munkatársunk van a szövegértés-fejlesztő képzések fenntartására. Az internetes szolgáltatások esetében olyan technológiát alkalmazunk, amely ingyenes és biztosított a folyamatos fejlesztése.

Frissítés dátuma: 2019.05.08.